LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Quy trình: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản

07/04/2015

2

Quy trình: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích

07/04/2015

3

Quy trình: Thành lập Thư viện cấp xã

07/04/2015

4

Quy trình: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã

07/04/2015

5

Quy trình: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp xã

07/04/2015