LĨNH VỰC TƯ PHÁP LĨNH VỰC TƯ PHÁP


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Quy trình: Đăng ký khai tử quá hạn

13/04/2015

2

Quy trình: Đăng ký việc nhận cha, mẹ

07/04/2015

3

Quy trình: Đăng ký việc nhận cha, mẹ (con chưa thành niên/ đã thành niên)

07/04/2015

4

Quy trình: Đăng ký lại việc kết hôn

07/04/2015

5

Quy trình: Đăng ký lại việc tử

07/04/2015

6

Quy trình: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

07/04/2015

7

Quy trình: Chứng thực chữ ký, điểm chỉ giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

07/04/2015

8

Quy trình: Đăng ký nhận nuôi con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng)

07/04/2015

9

Quy trình: Đăng ký nuôi con nuôi (đối với trẻ đang ở tại cơ sở nuôi dưỡng)

07/04/2015

10

Quy trình: Đăng ký nuôi con nuôi thực tế

07/04/2015