LĨNH VỰC THANH TRA LĨNH VỰC THANH TRA


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Quy trình: Tiếp công dân

07/04/2015

2

Quy trình: Xử lý đơn

07/04/2015

3

Quy trình: Giải quyết khiếu nại lần đầu

07/04/2015

4

Quy trình: Giải quyết tố cáo

07/04/2015

5

Quy trình: Giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh

07/04/2015