LĨNH VỰC NỘI VỤ LĨNH VỰC NỘI VỤ


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Quy trình: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

07/04/2015

2

Quy trình: Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa.

07/04/2015

3

Quy trình: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường về thành tích đột xuất.

07/04/2015

4

Quy trình: Tiếp nhận đăng ký người vào tu của người phụ trách cơ sở tôn giáo

07/04/2015

5

Quy trình: Tiếp nhận và giải quyết đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

07/04/2015

6

Quy trình: Tiếp nhận và kiểm tra giám sát nội dung thông báo về cải tạo, sửa chữa công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và khu vực xung quanh không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

07/04/2015

7

Quy trình: Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

07/04/2015

8

Quy trình: Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng vào năm sau.

07/04/2015

9

Quy trình: Tập thể, Cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

07/04/2015

10

Quy trình: Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

07/04/2015