LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND phường Gia Thụy Tuần 20 năm 2015

2

Quy trình: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính

07/04/2015

3

Quy trình: Tra cứu thông tin (hồ sơ địa chính)

07/04/2015

4

Quy trình: Xác nhận nguồn gốc đất để cấp phép xây dựng đối với trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận. (Mức độ 2)

07/04/2015

5

Quy trình: Xác nhận đơn xin mua nhà có thu nhập thấp (Mức độ 2)

07/04/2015

6

Quy trình: Xác nhận đơn đề nghị xác nhận hiện trạng công trình trên đất đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận (Mức độ 2)

07/04/2015

7

Quy trình: Xác nhận nhân khẩu được giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/NĐ-CP (Mức độ 2)

07/04/2015

8

Quy trình: Xác nhận thành viên trong hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mức độ 2)

07/04/2015

9

Quy trình: Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để trung chuyển vật liệu xây dựng

07/04/2015

10

Quy trình: Tham vấn ý kiến cộng đồng về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

07/04/2015