VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ TĐKT VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ TĐKT


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Kế hoạch tổ chức cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua quận Long Biên năm 2015

2

Công văn về đẩy mạnh thực hiện cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Long biên năm 2015

3

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015- 2020

09/04/2015

4

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND quận về công tác thi đua, khen thưởng

07/04/2015

5

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên

07/04/2015

6

Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng; chính quyền, cơ quan UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận và cơ sở

26/03/2015

7

Kế hoạch triển khai cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt, phong trào thi đua yêu nước phường Gia Thụy năm 2015

03/03/2015

8

Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm 2015

13/02/2015

9

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015 phường Gia Thụy

16/01/2015

10

Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng phường Gia Thụy

07/01/2015